Въведи ключова дума

Учене чрез преживяване

Какво означава да преживяваме и да учим чрез това?

Ученето чрез преживяване интегрира мисленето, чувстването и волята като основни психични процеси с физическия организъм в едно лично предизвикателство, отвъд границата на нашето ежедневие и това ни отвежда в зоната на себепознание, кураж, неподозирани лични способности, състрадание и взаимопомощ, преоткриване на ценности и лично усъвършенстване.  

Това прави метода Учене чрез преживяване цялостен, който въвлича целия физическо-психичен организъм на човека и създава вътрешни импулси за развитие, като по този начин може да претендира за дълбочина на процесите, които се случват, за истинност, за дълготрайност на ефекта.

Знаем, че социалната промяна започва от личното усъвършенстване на всеки човек – от свързаността със себе си можем да постигнем свързаност с околните и природата.

В световната практика може да срещнем метода къде ли не в груповата и индивидуална работа – от активности за разчупване на леда на младежки семинар до интегрирани програми за социална работа, възприета на държавно ниво в Норвегия и Швеция, с близо 100% ефективност.

За кого и в кои сфери е подходящ

 • неформалното образование;
 • като допълващ метод във формалното образовние;
 • за екологично образование и устойчив живот;
 • групова работа;
 • личностно развитие;
 • за тийм билдинг;
 • социална работа с деца и младежи от институции, деца и младежи от сложен семеен контекст, деца и младежи с противообществени прояви, възрастни с подобни проблеми, маргинални групи;
 • като терапевтичен метод;

и др.

Сфери на въздействие у човека –
какви умения може да се развият

 • личностно развитие (позитивна аз-концепция);
 • самопознание – силни, слаби страни, ценности;
 • самосъзнание и съзнателни избори в живота;
 • поставяне на цели, планиране, осъществяване и оценка;
 • заучаване на конкретен материал;
 • групова динамика;
 • доверие и оказване на подкрепа на другите;
 • лични ценности и качества (състрадание, смелост);
 • познание за другите и света;
 • емоционална интелигентност;
 • намиране на мястото си в света, индивидуални задачи, цели;
 • познание за природата, устойчив живот;
 • зареждане на сили от природата и космоса;
 • живо взаимодействие с природния свят и придобиване на сили и любов оттам;
 • развитие на ценности: приятелство, уважение към живия свят и хората, доверие, взаимопомощ, смелост;
 • управление на конфликти;
 • даване и получаване на обратна връзка;
 • отпускане за аматьорско изкуство;
 • търсене на истината като обединение на всички гледни точки;
 • психотерапия.